Asmens duomenų privatumo politika

Ši asmens duomenų privatumo politika (toliau - Privatumo politika) taikoma visai informacijai, kuria yra svetainėPortalas vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com, (toliau - https://gardens-lt.desigusxpro.com/), esantį domeno pavadinimegardens-lt.desigusxpro.com (taip pat jos padomenius) gali sužinoti apie Naudotoją naudodamasis svetaine gardens-lt.desigusxpro.com/ (taip pat jos padomeniais), savo programomis ir produktais.

1. Sąvokų apibrėžimas

1.1 Šioje privatumo politikoje vartojami šie terminai:

1.1.1. «Svetainės administravimas“(Toliau - Administracija) - darbuotojai, įgalioti tvarkyti teritorijąPortalas vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.comkurios organizuoja ir (ar) vykdo asmens duomenų tvarkymą, taip pat nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų sudėtį, veiksmus (operacijas), atliktus su asmens duomenimis.

1.1.2. „Asmens duomenys“ - bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su konkrečiu ar identifikuojamu asmeniu (asmens duomenų subjektu).

1.1.3. „Asmens duomenų tvarkymas“ - bet koks veiksmas (operacija) ar veiksmų (operacijų) rinkinys, atliekamas naudojant automatizavimo priemones arba nenaudojant tokių priemonių su asmens duomenimis, įskaitant rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, paaiškinimą (atnaujinimą, pakeitimą), asmens duomenų gavimas, naudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga), nuasmeninimas, blokavimas, ištrynimas, sunaikinimas.

1.1.4. „Asmens duomenų konfidencialumas“ yra privalomas reikalavimas Operatoriui ar kitam asmeniui, gavusiam prieigą prie asmens duomenų, siekiant užkirsti kelią jų platinimui be asmens duomenų subjekto sutikimo ar kitų teisinių pagrindų.

1.1.5. "Interneto svetainėPortalas vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com"Ar sujungtų tinklalapių, esančių internete unikaliu adresu (URL), rinkinys:gardens-lt.desigusxpro.comtaip pat jos padomeniai.

1.1.6. „Subdomenai“ yra puslapiai arba puslapių rinkinys, esantis trečiojo lygio domenuose, priklausančiuose svetainės portalui vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com/, taip pat kiti laikini puslapiai, kurių apačioje yra administracijos kontaktinė informacija.

1.1.5. „Svetainės vartotojasPortalas vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com “(Toliau - Vartotojas) - asmuo, turintis prieigą prie svetainėsPortalas vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.cominternetu ir naudojantis svetainės informacija, medžiagomis ir produktaisPortalas vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com.

1.1.7. „Slapukai“ - tai nedidelis duomenų serverio siunčiamas ir vartotojo kompiuteryje saugomas duomenų gabalas, kurį žiniatinklio klientas arba žiniatinklio naršyklė kiekvieną kartą siunčia į interneto serverį HTTP užklausoje bandant atidaryti atitinkamos svetainės puslapį.

1.1.8.„IP adresas“ yra unikalus kompiuterio tinklo mazgo tinklo adresas, per kurį Vartotojas gauna prieigą prie https://gardens-lt.desigusxpro.com/.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Naudojimasis interneto portalu vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com/ reiškia, kad vartotojas sutinka su šia Privatumo politika ir Vartotojo asmeninių duomenų tvarkymo sąlygomis.

2.2. Kilus nesutikimui su Privatumo politikos sąlygomis, Vartotojas turi nustoti naudotis interneto portalu vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com/.

2.3. Ši privatumo politika taikoma internetiniam portalui vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com/. https://gardens-lt.desigusxpro.com/ nekontroliuoja ir neatsako už trečiųjų šalių svetaines, į kurias Vartotojas gali sekti interneto svetainių, esančių vasaros gyventojų ir sodininkų portale, nuorodose https://gardens-lt.desigusxpro.com/.

2.4. Administracija netikrina Vartotojo pateiktų asmens duomenų teisingumo.

3. Privatumo politikos objektas

3.1. Ši privatumo politika nustato Administracijos įsipareigojimus neatskleisti ir užtikrinti asmens duomenų konfidencialumo apsaugą, kurią Vartotojas teikia Administracijos prašymu registruodamasis vasaros gyventojų ir sodininkų portale https://gardens-lt.desigusxpro.com/ arba užsiprenumeruodamas informacijos el. adresų sąrašą.

3.2. Asmens duomenis, kuriuos leidžiama tvarkyti pagal šią privatumo politiką, teikia Vartotojas, užpildydamas Portalo vasaros gyventojų ir sodininkų tinklalapyje https://gardens-lt.desigusxpro.com/ formas ir pateikdamas šią informaciją:
3.2.1. Vartotojo pavardė, vardas, patronimas;
3.2.2. Vartotojo kontaktinis telefono numeris;
3.2.3. el. pašto adresas (el. paštas)
3.2.4. vartotojo gyvenamoji vieta (jei reikia)
3.2.5. nuotrauka (jei reikia)

3.3. https://gardens-lt.desigusxpro.com/ apsaugo duomenis, kurie automatiškai perduodami lankantis puslapiuose:
- IP adresas;
- informacija iš slapukų;
- informacija apie naršyklę
- prieigos laikas;
- persiuntėjas (ankstesnio puslapio adresas).

3.3.1. Išjungę slapukus gali nepavykti patekti į tas svetainės dalis, kurioms reikalingas leidimas.

3.3.2. https://gardens-lt.desigusxpro.com/ renka statistiką apie lankytojų IP adresus. Ši informacija naudojama siekiant užkirsti kelią, aptikti ir išspręsti technines problemas.

3.4. Bet kokia kita aukščiau nenurodyta asmeninė informacija (apsilankymų istorija, naudojamos naršyklės, operacinės sistemos ir kt.) Saugiai saugoma ir neplatinami, išskyrus atvejus, numatytus punktuose. 5.2. šios privatumo politikos.

4. Asmeninės vartotojo informacijos rinkimo tikslas

4.1. Administratorius gali naudoti Vartotojo asmeninius duomenis šiems tikslams:
4.1.1. Portalo, skirto vasaros gyventojams ir sodininkams, tinklalapyje https://gardens-lt.desigusxpro.com/ registruoto vartotojo identifikacija, norint gauti papildomą autorizaciją.
4.1.2. Suteikti vartotojui prieigą prie personalizuotų svetainės portalo duomenų vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com/.
4.1.3. Grįžtamojo ryšio su vartotoju užmezgimas, įskaitant pranešimų, užklausų dėl interneto svetainės naudojimo vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com/ siuntimą, Vartotojo užklausų ir programų tvarkymą.
4.1.4. Vartotojo vietos nustatymas siekiant užtikrinti saugumą, užkirsti kelią sukčiavimui.
4.1.5. Patvirtinimas, kad Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs.
4.1.6. Paskyros sukūrimas svetainės dalių naudojimui vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com/, jei Vartotojas sutiko sukurti paskyrą.
4.1.7. Vartotojo pranešimai el. Paštu.
4.1.8. Teikti veiksmingą techninę pagalbą vartotojui iškilus problemoms, susijusioms su svetainės portalo naudojimu vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com/.
4.1.9. Portalo, skirto vasaros gyventojams ir sodininkams, svetainės vardu teikimas vartotojui, jam sutikus, specialūs pasiūlymai, informaciniai biuleteniai ir kita informacija. Https://gardens-lt.desigusxpro.com/.

5. Asmeninės informacijos tvarkymo metodai ir sąlygos

5.1.Vartotojo asmens duomenų tvarkymas vykdomas neribotą laiką, bet kokiu teisėtu būdu, taip pat ir asmens duomenų informacinėse sistemose, naudojančiose automatikos įrankius arba nenaudojant tokių priemonių.

5.2. Vartotojo asmens duomenys gali būti perduodami įgaliotoms vyriausybinėms įstaigoms tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

5.3. Asmens duomenų praradimo ar atskleidimo atveju Administracija turi teisę neinformuoti Vartotojo apie asmens duomenų praradimą ar atskleidimą.

5.4. Administracija imasi būtinų organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų Vartotojo asmeninę informaciją nuo neteisėto ar atsitiktinio patekimo, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų.

5.5. Administracija kartu su Naudotoju imasi visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta nuostolių ar kitų neigiamų padarinių, kuriuos sukelia vartotojo asmeninių duomenų praradimas ar atskleidimas.

6. Šalių teisės ir pareigos

6.1. Vartotojas turi teisę:

6.1.1. Priimkite nemokamą sprendimą pateikti savo asmens duomenis, reikalingus norint naudotis interneto portalu vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com/, ir duoti sutikimą juos tvarkyti.

6.1.2. Atnaujinkite, papildykite pateiktą informaciją apie asmens duomenis, jei ši informacija pasikeistų.

6.1.3. Vartotojas turi teisę gauti informaciją iš administracijos apie savo asmens duomenų tvarkymą, jei tokia teisė nėra ribojama pagal federalinius įstatymus. Vartotojas turi teisę reikalauti iš Administracijos išaiškinti savo asmens duomenis, juos blokuoti ar sunaikinti, jei asmens duomenys yra neišsamūs, pasenę, netikslūs, neteisėtai gauti ar nereikalingi nurodytam tvarkymo tikslui, taip pat imtis įstatymų numatytų priemonių savo teisėms apsaugoti. Tam pakanka pranešti Administracijai nurodytu el. Pašto adresu.

6.2. Administracija privalo:

6.2.1. Gautą informaciją naudokite tik šios privatumo politikos 4 punkte nurodytais tikslais.

6.2.2. Užtikrinkite, kad konfidenciali informacija būtų laikoma paslaptyje, neatskleidžiama be išankstinio rašytinio Vartotojo sutikimo, taip pat neparduokite, nekeiskite, neskelbkite ir kitais būdais neatskleiskite perduotų Vartotojo asmens duomenų, išskyrus cl. 5.2. šios privatumo politikos.

6.2.3. Imkitės atsargumo priemonių, kad apsaugotumėte Vartotojo asmeninių duomenų konfidencialumą, laikydamiesi tvarkos, kuri paprastai naudojama siekiant apsaugoti tokio pobūdžio informaciją esamuose verslo sandoriuose.

6.2.4. Užblokuokite asmens duomenis, susijusius su atitinkamu Vartotoju, nuo to momento, kai Vartotojas kreipėsi ar paprašė jo ar jo teisėto atstovo ar įgaliotosios įstaigos asmens duomenų subjektų teisių apsaugos tikrinimo laikotarpiui, tuo atveju, jei paaiškėja netikslūs asmens duomenys ar neteisėti veiksmai.

Šalių atsakomybė

7.1. Administracija, neįvykdžiusi savo įsipareigojimų, atsako už nuostolius, kuriuos patyrė Vartotojas dėl neteisėto asmens duomenų naudojimo, laikydamasi įstatymų, išskyrus atvejus, numatytus KT. 5.2. ir 7.2. šios privatumo politikos.

7.2. Konfidencialios informacijos praradimo ar atskleidimo atveju Administracija neatsako, jei ši konfidenciali informacija:
7.2.1. Iki praradimo ar atskleidimo tapo vieša.
7.2.2. Buvo gautas iš trečiosios šalies, kol jį negavo išteklių administracija.
7.2.3. Buvo atskleista gavus Vartotojo sutikimą.

7.3.Vartotojas yra visiškai atsakingas už Rusijos Federacijos įstatymų, įskaitant įstatymus dėl reklamos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, prekių ženklų ir paslaugų ženklų apsaugos, reikalavimus, tačiau neapsiriboja tuo, kas išdėstyta, įskaitant visišką atsakomybę už medžiagos turinį ir formą.

7.4. Vartotojas pripažįsta, kad yra atsakingas už bet kokią informaciją (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, duomenų failus, tekstus ir t. T.), Kurią jis gali pasiekti kaip interneto svetainės, skirtos vasaros gyventojams ir sodininkams, dalį https: // garden- fr.desigusxpro.com yra visiškai atsakingas asmens, kuris pateikė tokią informaciją.

7.5. Vartotojas sutinka, kad informacija, pateikta jam kaip interneto svetainės, skirtos vasaros gyventojams ir sodininkams, dalis https://gardens-lt.desigusxpro.com/, gali būti intelektinės nuosavybės objektas, kurio teisės yra saugomos ir priklauso kitiems vartotojams, partneriams ar reklamuotojams, kurie tokius skelbia. informacija interneto svetainėje vasaros gyventojų ir sodininkų portalas https://gardens-lt.desigusxpro.com/.
Vartotojas neturi teisės daryti pakeitimų, išnuomoti, perduoti paskolos, parduoti, platinti ar kurti išvestinius kūrinius, pagrįstus tokiu Turiniu (visiškai ar iš dalies), išskyrus atvejus, kai tokius veiksmus tokio turinio savininkai aiškiai leido raštu pagal atskiro susitarimo sąlygos.

7.6. Kalbant apie tekstinę medžiagą (straipsnius, leidinius, laisvai prieinamus visuomenei interneto svetainėje vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com/), jų platinimas yra leidžiamas, jei tik yra nuoroda į https: // sodą- fr.desigusxpro.com.

7.7. Administracija neatsako Vartotojui už jokius nuostolius ar žalą, kuriuos patyrė Naudotojas, ištrynęs, nesugebėjęs išsaugoti bet kokio turinio ir kitų komunikacijos duomenų, esančių interneto svetainėje Portale vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com/ arba perduodama per ją.

7.8. Administracija neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, patirtus dėl: naudojimosi svetaine ar nesugebėjimo ja naudotis, ar individualių paslaugų; neteisėta prieiga prie Vartotojo ryšių; bet kurios trečiosios šalies pareiškimai ar elgesys svetainėje.

7.9. Administracija neatsako už bet kokią informaciją, kurią vartotojas patalpino interneto svetainėje vasaros gyventojams ir sodininkams https://gardens-lt.desigusxpro.com/, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: autorių teisių saugomą informaciją, be aiškaus autorių teisių savininko sutikimo.

8. Ginčų sprendimas

8.1. Prieš kreipiantis į teismą su ieškiniu dėl ginčų, kylančių dėl Vartotojo ir Administracijos santykių, privaloma pateikti ieškinį (rašytinį pasiūlymą arba elektroninį pasiūlymą dėl savanoriško ginčo sprendimo).

8.2. Ieškinio gavėjas per 30 kalendorinių dienų nuo ieškinio gavimo dienos raštu arba elektronine forma praneša pretenzijai pareiškėją apie ieškinio nagrinėjimo rezultatus.

8.3. Nepavykus susitarti, ginčas bus perduotas arbitražo teismui.

8.4. Galiojantys įstatymai taikomi šiai privatumo politikai ir santykiams tarp vartotojo ir administracijos.

9. Papildomos sąlygos

9.1. Administracija turi teisę keisti šią Privatumo politiką be Vartotojo sutikimo.

9.2. Naujoji privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo vasaros gyventojų ir sodininkų tinklalapyje https://gardens-lt.desigusxpro.com/, nebent naujame privatumo politikos leidime numatyta kitaip.

9.3. Apie visus pasiūlymus ar klausimus, susijusius su šia privatumo politika, reikia pranešti:

9.4. Dabartinė privatumo politika paskelbta puslapyje https://gardens-lt.desigusxpro.com/politika.html

Dabar žiūri


Agurkai

Pomidorai

Moliūgas